Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (49.5%)
Firefox
Firefox (25.1%)
Safari
Safari (8.4%)
Internet Explorer
Internet Explorer (7.9%)
-
Mozilla (4.4%)
Edge
Edge (2.8%)
Opera
Opera (1.2%)
Autre
Autre (0.7%)
Mobile
Mobile (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)